Proširena primjena I. izmjena i dopuna KUG-a

2018-06-06
Temeljem Odluke ministra nadležnog za rad od (NN broj 34/15) Kolektivni ugovor za graditeljstvo (NN broj 115/15) primjenjuje se na sve poslodavce  i radnike u građevinarstvu. HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske su novirali spomenuti kolektivni ugovor dana 20. veljače 2018. potpisivanjem Kolektivnog ugovora o 1. izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo s primjenom za članice HUP-UPG od 01.03.2018. (NN broj 26/18.)
Budući je Ministar nadležan za rad svojom odlukom od dana 07.05.2018. godine proširio primjenu navedenih izmjena na djelatnost građevinarstva u RH ovime vas obavještavamo da su svi poslodavci u građevinarstvu, bez obzira na članstvo u HUP-UPG dužni primjenjivati novirani Kolektivni ugovor za graditeljstvo, što uključuje i primjenu 1. izmjena i dopuna. Odluka ministra o proširenju primjene 1. izmjena i dopuna KUG-a je objavljena u NN broj 49/18., dana 30.05.2018 godine, a stupa na snagu osmog dana nakon objave tj. od 07.06.2018 godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_49_970.html

Za socijalne partnere HUP –UPG i SGH prvenstveni cilj noviranja KUG-a 2018. godine je bio osigurati napredak graditeljstva putem;
- povećanja plaća radnika poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti,
- poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u RH,
- proširenja primjene na sve poslodavce i radnike u sektoru te kontinuirane kontrole primjene u dijelu pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno i nelojalne konkurencije.

Stoga, Sindikat graditeljstva Hrvatske poziva sve dionike u sektoru graditeljstva, posebno naručitelje i poslodavce kao izvoditelje građevinskih radova da poštuju ugovorene radne standarde( posebno cijenu rada) kao važan instrument u ostvarivanju navedenih ciljeva!